Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья сорта "Люкс"

Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья  сорта "Люкс", СТБ 1334-2003.

 

Код ТН ВЭД  22 07 10 0000. Объем производства: до 90000 дал в месяц.

 

Получают в процессе ферментативного брожения пищевого растительного сырья (смеси зерновых культур). Применяется спирт этиловый ректификованный сорта "Люкс" в медицине, фармацевтической и ликероводочной промышленностях, в других отрасях народного хозяйства. 

 

Потребителями спирта этилового ректификованного из пищевого сырья являются более 20 предприятий Республики Беларусь, осуществляются поставки на экспорт.

 

Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья ежегодно презентуется в международных конкурсах спиртов. Итак, в 2012 г. спирт был удостоен серебряной медалью, а в 2014 г. и 2015 г. - золотымси медалями. 

 

Качественные характеристики спирта марки «Люкс»:

 

- Прозрачная, бесцветная жидкость без посторонних частиц с запахом характерным для этилового спирта, выработанного из соответствующего сырья, без привкуса и  запаха посторонних веществ;

-  Объемная доля этилового спирта, не менее 96,3 %;

-  Проба на чистоту с серной кислотой – выдерживает;

-  Проба на окисляемость при 20ºС не менее 22 мин.;

-  Массовая концентрация альдегидов, в пересчете на уксусный, в безводном спирте не более 2 мг/дм3;

-  Массовая концентрация сивушного масла, в пересчете на смесь изоамилового и изобутилового спиртов (3:1), в безводном спирте не более 2 мг/дм3;

-  Массовая концентрация эфиров, в пересчете на уксусно-этиловый, в безводном спирте не более 10 мг/дм3;

- Объемная доля метилового спирта, в пересчете на безводный спирт не более 0,03 %;

- Массовая концентрация свободных кислот (без CO2), в безводном спирте не более 8 мг/дм3;

- Содержание фурфурола – не допускается.

 

Условия поставки: ж.д. транспортом (в ж.д. цистернах до 59 тонн или танк-контейнерах), самовывоз автомобильным транспортом в соответствии с правилами транспортировки опасных грузов.

 

Система менеджмента качества разработки и производства спирта этилового ректификованного из пищевого сырья соответствует требованиям СТБ ИСО 9001 – 2001.

Система управления окружающей средой производства спирта этилового ректификованного из пищевого сырья соответствует требованиям СТБ ИСО 14001 – 2005.

 

Отпуск спирта осуществляется по нарядам, выданным концерном «Белгоспищепром» г. Минск в установленном порядке. Цена устанавливается Министерством экономики. 

_____________________________________________________________________________________________________________

 
Спірт этылавы рэктыфікаваны з харчовай сыравіны гатунку "Люкс", СТБ 1334-2003.
 
Код ТН ЗЭД 22 07 10 0000. Аб'ём вытворчасці: да 90000 даў у месяц.
 
Атрымліваюць у працэсе ферментатыўнага закісання харчовай расліннага сыравіны (сумесі збожжавых культур). Ўжываецца спірт этылавы рэктыфікаваны гатунку" Люкс " у медыцыне, фармацэўтычнай і лікёрагарэлачнай прамысловасцях, у іншых отрасях народнай гаспадаркі.
 
Спажыўцамі спірту этылавага рэктыфікаванага з харчовай сыравіны з'яўляюцца больш за 20 прадпрыемстваў Рэспублікі Беларусь, ажыццяўляюцца пастаўкі на экспарт.
 
Спірт этылавы рэктыфікаваны з харчовай сыравіны штогод прэзентуецца ў міжнародных конкурсах спіртоў. Такім чынам, у 2012 г.спірт быў ганараваны срэбным медалём, а ў 2014 г. і 2015 г. - залатым медалём.
 
Якасныя характарыстыкі спірту маркі "Люкс":
 
- Празрыстая, бескаляровая вадкасць без старонніх часціц з пахам характэрным для этылавага спірту, выпрацаванага з адпаведнай сыравіны, без прысмаку і паху старонніх рэчываў;
- Аб'ёмная доля этылавага спірту, не менш 96,3 %;
- Проба на чысціню з сернай кіслатой-вытрымлівае;
- Проба на окисляемость пры 20ºС не менш 22 мін.;
- Масавая канцэнтрацыя альдэгідаў, у пераліку на воцатны, у бязводным спірце не больш за 2 мг / дм3;
- Масавая канцэнтрацыя сивушного алею, у пераліку на сумесь изоамилового і изобутилового спіртоў (3: 1), у бязводным спірце не больш за 2 мг / дм3;
- Масавая канцэнтрацыя эфіраў, у пераліку на воцатна-этылавы, у бязводным спірце не больш за 10 мг / дм3;
- Аб'ёмная доля метылавага спірту, у пераліку на бязводны спірт не больш за 0,03 %;
- Масавая канцэнтрацыя свабодных кіслот (без CO2), у бязводным спірце не больш за 8 мг / дм3;
- Змест фурфурола - не дапускаецца.
 
Умовы пастаўкі: ж.д. транспартам (у ж.д. цыстэрнах да 59 тон або танк-кантэйнерах), самавываз аўтамабільным транспартам у адпаведнасці з правіламі транспарціроўкі небяспечных грузаў.
 
Сістэма менеджменту якасці распрацоўкі і вытворчасці спірту этылавага рэктыфікаванага з харчовай сыравіны адпавядае патрабаванням СТБ ІСО 9001 – 2001.
 
Сістэма кіравання навакольным асяроддзем вытворчасці спірту этылавага рэктыфікаваць з харчовай сыравіны адпавядае патрабаванням СТБ ІСО 14001-2005.
 
Адпачынак спірту ажыццяўляецца па нарадах, выдадзеных канцэрнам «Белдзяржхарчпрам» г.Мінск ва ўстаноўленым парадку. Цана ўстанаўліваецца Міністэрствам эканомікі.
Спірт этылавы рэктыфікаваны з харчовай сыравіны гатунку "Люкс", СТБ 1334-2003.
 
 
 
Код ТН ЗЭД 22 07 10 0000. Аб'ём вытворчасці: да 90000 даў у месяц.
 
 
 
Атрымліваюць у працэсе ферментатыўнага закісання харчовай расліннага сыравіны (сумесі збожжавых культур). Ўжываецца спірт этылавы рэктыфікаваны гатунку" Люкс " у медыцыне, фармацэўтычнай і лікёрагарэлачнай прамысловасцях, у іншых отрасях народнай гаспадаркі.
 
 
 
Спажыўцамі спірту этылавага рэктыфікаванага з харчовай сыравіны з'яўляюцца больш за 20 прадпрыемстваў Рэспублікі Беларусь, ажыццяўляюцца пастаўкі на экспарт.
 
 
 
Спірт этылавы рэктыфікаваны з харчовай сыравіны штогод прэзентуецца ў міжнародных конкурсах спіртоў. Такім чынам, у 2012 г.спірт быў ганараваны срэбным медалём, а ў 2014 г. і 2015 г. - залатым медалём.
 
 
 
Якасныя характарыстыкі спірту маркі " Люкс»:
 
 
 
- Празрыстая, бескаляровая вадкасць без старонніх часціц з пахам характэрным для этылавага спірту, выпрацаванага з адпаведнай сыравіны, без прысмаку і паху старонніх рэчываў;
 
- Аб'ёмная доля этылавага спірту, не менш 96,3 %;
 
- Проба на чысціню з сернай кіслатой-вытрымлівае;
 
- Проба на окисляемость пры 20ºС не менш 22 мін.;
 
- Масавая канцэнтрацыя альдэгідаў, у пераліку на воцатны, у бязводным спірце не больш за 2 мг / дм3;
 
- Масавая канцэнтрацыя сивушного алею, у пераліку на сумесь изоамилового і изобутилового спіртоў (3: 1), у бязводным спірце не больш за 2 мг / дм3;
 
- Масавая канцэнтрацыя эфіраў, у пераліку на воцатна-этылавы, у бязводным спірце не больш за 10 мг / дм3;
 
- Аб'ёмная доля метылавага спірту, у пераліку на бязводны спірт не больш за 0,03 %;
 
- Масавая канцэнтрацыя свабодных кіслот (без CO2), у бязводным спірце не больш за 8 мг / дм3;
 
- Змест фурфурола - не дапускаецца.
 
 
 
Умовы пастаўкі: ж.д. транспартам (у ж.д. цыстэрнах да 59 тон або танк-кантэйнерах), самавываз аўтамабільным транспартам у адпаведнасці з правіламі транспарціроўкі небяспечных грузаў.
 
 
 
Сістэма менеджменту якасці распрацоўкі і вытворчасці спірту этылавага рэктыфікаванага з харчовай сыравіны адпавядае патрабаванням СТБ ІСО 9001 – 2001.
 
Сістэма кіравання навакольным асяроддзем вытворчасці спірту этылавага рэктыфікаваць з харчовай сыравіны адпавядае патрабаванням СТБ ІСО 14001-2005.
 
 
 
Адпачынак спірту ажыццяўляецца па нарадах, выдадзеных канцэрнам «Белдзяржхарчпрам» г.Мінск ва ўстаноўленым парадку. Цана ўстанаўліваецца Міністэрствам эканомікі.